Dzień działkowca 2016 - ROD KATARZYNKI

Przejdź do treści
60-lecie powstania ogrodu
Obchody Jubileuszu 60 – lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Katarzynki” w Braniewie w dniu 20 sierpnia 2016 roku.
W dniu 20 sierpnia 2016 roku w godz.16.00 – 1.00 na terenie biura Zarządu ROD odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 60 – lecia powstania naszego ogrodu.
Patronat nad uroczystością objęła Pani Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska.
Wśród zaproszonych gości obecni byli :
Pani Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska, Starosta Powiatu Braniewskiego Pan Leszek Dziąg, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie mł. bryg. Władysław Szczepanowicz, Prezes OZ PZD w Elblągu Antoni Dalak, Dyrektor biura OZ PZD w Elblągu Zygmunt Wójcik , Justyna Samokar – Agencja PKO BP w Braniewie i Prezes Zarządu ROD „Nad Zalewem” we Fromborku Jan Zieliński.
Program uroczystości Jubileuszu:
Akademia z okazji Dnia Działkowca :

- Wystąpienie Prezesa Zarządu ROD
- wystąpienie zaproszonych gości
- wręczenie odznaczeń związkowych
- wręczenie nagród rzeczowych (książki )
- wręczenie dyplomów
- wręczenie nagród za konkurs plonów
- loteria fantowa
- konkurs o tematyce uprawy roślin w ogrodzie oraz znajomości Regulaminu ROD
- wręczenie nagród rzeczowych od Pani Burmistrz dla działkowców
- wręczenie nagród rzeczowych od Pana Starosty Powiatu Braniewskiego
- wręczenie nagród rzeczowych od Pani Burmistrz za konkurs „ Na najładniejszą działkę w naszym ogrodzie”
- wręczenie nagród rzeczowych od Pani Justyny Samokar - Agencja PKO w Braniewie ul. Kościuszki dla wyróżniających się działkowców w pracach społecznych na rzecz ogrodu
- wręczenie nagród za konkurs ogrodowy ( Regulamin)
- zakończenie akademii


III . Poczęstunek – grochówka, kiełbaski z grilla, słodycze , napoje chłodzące ciasto .

IV . Zabawa taneczna

Prezes Zarządu ROD Stanisław Kania powitał zaproszonych gości , a następnie wygłosił przemówienie z okazji naszego święta .

Szanowni Państwo !!!! Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Braniewie z dnia 30 maja 1956 roku został uregulowany status prawny naszego ogrodu i tą datę uznaliśmy jako dzień powstania ogrodu. Przed tą datą na przekazanym terenie działała już organizacja pod nazwą Pracownicze Ogrody Działkowe, czego dowodem jest zachowana legitymacja wydana przez ówczesne władze ogrodu z miesiąca grudnia 1949 roku. Pragnę nadmienić również , że działki istniały już w latach przedwojennych . Obecny układ alejek praktycznie nie uległ zasadniczym zmianom jak w ówczesnym czasie.
Również w tym czasie istniały ogrody w rejonie ulic Przemysłowej i Wiejskiej. Dla całości tych terenów istniał jeden Zarząd. Niestety do dnia dzisiejszego nie dysponujemy konkretnymi danymi dotyczącymi nazwy ogrodu. Nazwa ogrodu kojarzona jest z klasztorem sióstr „Katarzynek”. Jedna z nieżyjących już osób twierdziła , że nazwy ogrodów pochodzą od imion pierwszych ich organizatorów i tak naszego ogrodu od Katarzyny na Katarzynki zaś przy ulicy Przemysłowej i Wiejskiej od imienia Marian „Marianówka”.
Zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z 9 marca 1949 roku o pracowniczych ogrodach działkowych były one podporządkowane związkom zawodowym. Na szczeblu centralnym istniała Krajowa Rada Pracowniczych Ogrodów Działkowych , w województwach Zarządy Wojewódzkie i jako jednostki podstawowe ogrody miejskie lub przyzakładowe. Nasz ogród posiadał status ogrodu miejskiego.
W latach 40-tych i 50-tych nie obserwowano większego zainteresowania działkami i dlatego też w tamtym czasie jedna osoba użytkowała po kilka ogródków.
W latach 60-tych wraz z rozbudową naszego miasta i związanego z tym napływu większej ilości ludzi rozpoczęto dzielenie ogródków tzw. ponadnormatywnych tj. powyżej 5 arów, zrobiono to jednak bez opracowania planu zagospodarowania co spowodowało duży nieład w zagospodarowaniu ogrodu. Jednak dużą zasługą ówczesnych władz było wykonanie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu przy ulicy Łąkowej , a następnie przy ulicy Skośnej. Siatkę ogrodzeniową i słupki zostały zakupione ze środków miasta, koszty robocizny pokryli sami działkowcy ze środków pochodzących z wpłat na rzecz ogrodu.
W związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz rozbudową zakładów pracy zaszła konieczność likwidacji tzw. ogródków przydomowych.
W tym celu zaczęto starania o pozyskanie innych terenów pod ogrody działkowe. Zgodnie z wówczas obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego taka możliwość istniała w rejonie ulic Przemysłowej i Wiejskiej, stąd rozwój ogrodu „Marianówka”. W związku z rozwojem tego ogrodu jeszcze wspólne Walne Zebranie przeprowadzone dnia 13 marca 1976 roku dokonało podziału na dwie samodzielne jednostki. W naszym ogrodzie wówczas istniało 288 działek, a na nowo powstałym ogrodzie „Marianówka” 265 działek.
W związku z odbudową elektrowni wodnej na przełomie lat 70-tych i 80-tych nastąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu ogrodu. W owym czasie decyzją władz administracyjnych województwa elbląskiego , do którego zostaliśmy przyłączeni w 1975 roku zezwolono na piętrzenie rzeki Pasłęki do poziomu 3,56m npm. Taki wysoki stan wody w rzece powodował podtopienie działek niszcząc nasadzenia oraz drzewostan na działkach. W styczniu 1982 roku wezbrane wody rzeki Pasłęki zalały wszystkie działki na naszym ogrodzie do wysokości 1,5 m . Podobna powódź nawiedziła nasze działki również w 2002 i 2011 roku. Wielokrotne działania zmierzające do obniżenia poziomu rzeki Pasłęki zakończyły się dopiero w 1993 roku, kiedy to Decyzją Wojewody Elbląskiego piętrzenie wód rzeki Pasłęki w okresie od 1 kwietnia do 30 października obniżono do poziomu 3,10m npm . W 1981 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych na mocy, której powstał Polski Związek Działkowców. W okresie istnienia ogrodu z różnych powodów nastąpiły zmiany w przebiegu granic i powierzchni i tak poprzez likwidację:
- w latach 70-tych w związku z rozbudową stadionu klubu „Zatoka” .
- w 1987 roku w związku z planowaną budową szkoły w rejonie ulicy Łąkowej.
W tym czasie nastąpiło również pozyskanie nowych terenów. Obecnie obszar naszego ogrodu wynosi ponad 15 hektarów , a powierzchni użytkowej ponad 12,5 hektara , na którym to znajduje się aktualnie 359 działek, zaś w urządzaniu znajduje się następne dziewięć działek. Teren posiada uregulowany stan prawny tj. działki znajdują się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców i prawo to jest ujawnione w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie.
Szanowni Państwo.
Po zmianach ustrojowych w 1989 roku nieprzerwanie trwa walka o istnienie ogrodów działkowych , o szczegółach byliście Państwo informowani na Walnych Zebraniach oraz za pośrednictwem informatorów działkowca wywieszanych na tablicach ogłoszeniowych. Obecnie obowiązująca ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych gwarantuje nam nabyte prawa przez działkowców. Polski Związek Działkowców będący spadkobiercą organizacji działkowych powstałych ponad 100 lat temu wypracował struktury pozwalające na sprawną obsługę swoich członków oraz zarządzania posiadanym majątkiem.
W ogrodzie działają niezależne od siebie organy pochodzące z wyboru członków ogrodu tj. organ zarządzający jest to Zarząd ogrodu, organ kontrolujący tj. Komisja Rewizyjna .
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym naszego ogrodu, które przeprowadzono w dniu 26 marca 2010 roku na 4 letni okres kadencji wybrano praktycznie nowy skład Zarządu. Na Prezesa wybrali Państwo Stanisława Kanię , Wiceprezesem został wybrany Antoni Dalak. Zgadzając się na pracę w Zarządzie ROD wiedziałem, że czeka mnie i Zarząd dużo pracy w celu poprawienia estetyki i funkcjonowania naszego ogrodu w ten sposób , aby w jak największym stopniu mógł służyć naszym działkowcom.
Jednym z pierwszych moich działań , które podjąłem było wykonanie 3 miejsc parkingowych dla pojazdów naszych działkowców. Dwa parkingi zostały wykonane w 2010 roku, a trzeci w 2011 roku. W pracach przy budowie jednego z parkingów zaangażowali się : Izabela Sarnowska, Zbigniew Tytek, Andrzej Rosiecki , Zdzisław Juniewicz, Mieczysław Bugalski, Jarosław Golański . Miejsca parkingowe musiały zostać wykonane jak najszybciej , ponieważ często samochody działkowców parkowały na alejkach ogrodowych co jest niezgodne z Regulaminem ROD.
Pełniąc dyżury w biurze ROD w 2010 roku , które znajdowało się na brzegu rzeki Pasłęki , gdzie wokół niego znajdowało się „wysypisko śmieci” i które było miejscem spożywania napoi alkoholowych postanowiłem , że należy przygotować konkretne miejsce, gdzie należy przenieść biuro Zarządu i że będzie to również miejsce spotkań działkowców w czasie różnych uroczystości organizowanych na terenie naszego ogrodu.
W dniach 6-10 lutego 2011 roku woda z rzeki Pasłęki zalała teren naszego ogrodu na prawie 15 ha , z tego powierzchni użytkowej ok 10 ha. Zalanych zostało 349 działek na 359 wchodzących w skład naszego ogrodu, co stanowi 97% powierzchni ogrodu. Głębokość wody wynosiła od 1m do 1,40m. Utrzymująca się przez kilka dni woda spowodowała straty wśród mienia naszych działkowców ( zalane altany oraz znajdujące się tam meble, ucierpiały drzewa owocowe oraz ozdobne , zamuleniu uległy rowy melioracyjne, zniszczone zostały drogi dojazdowe, uszkodzeniu uległa również część ogrodzenia naszego ogrodu).
Zarząd ROD powołał komisję w celu oceny wyrządzonych szkód przez powódź i złożył wniosek o przyznanie dotacji na usunięcie zniszczeń w infrastrukturze ROD do Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu na kwotę 10,350 zł. OZ PZD w Elblągu przyznał dotację na kwotę 3 tys. zł. pozostałe środki pieniężne pochodziły ze składek naszych działkowców.
Wykonano następujące prace:
- udrożnienie systemu melioracyjnego na terenie ogrodu przez :
- pogłębienie rowu i wzmocnienie brzegów ( faszynowanie)
- wymiana uszkodzonych przepustów
- wymiana ogrodzenia zewnętrznego
- wyrównanie drogi oraz alejek
Koszt tych prac wyniósł ogólnie 8,099,89zł.
W 2011 roku przygotowano teren z nieużytków porośniętych krzakami, trzciną oraz chwastami na działki dla mieszkańców naszego miasta, w ten sposób pozyskano teren z przeznaczeniem na 6 działek uprawowych. Łącznie wielkość pozyskanego terenu wyniosła 28 arów .
W 2012 roku zakończono pierwszy etap modernizacji terenu pod biuro Zarządu ROD i rekreacji dla naszych działkowców . Prace polegały na przygotowaniu terenu ( 7 arów) z nieużytków tj. wycięcie krzaków, wykopanie pni drzew, posprzątanie nagromadzonych śmieci, opakowań plastikowych i szklanych oraz odpadów roślinnych. Prace te wykonali A. Tarapata, F. Sosnowski i St. Kania. Prezes St. Kania gdzie tylko mógł chodził po różnych budowach aby załatwić ziemię do wyrównania terenu, pozyskał w ten sposób setki ton ziemi. Na koniec Prezes załatwił nieodpłatnie ziemię z terenu budowy sklepu przy ulicy Żeromskiego w ilości 120 ton , i w ten sposób ostatecznie wyrównano ten teren. Również transport tej ziemi był bezpłatny. Kupując taką ilość ziemi to razem z transportem musielibyśmy wydać kwotę 5,200 zł. Przygotowano podstawę betonową pod biuro. Bloczki betonowe przekazał Pan Lech Frąc właściciel firmy budowlanej i nasz działkowiec.
Z nad rzeki Pasłęki przetransportowano biuro na przygotowane miejsce. Transportu użyczył bezpłatnie Pan Bartłomiej Ostręga, a pomagali jeszcze Franciszek Sosnowski i Stanisław Kania. Za pomocą dźwigu ustawiono je na przygotowane podstawy. Dalsze prace polegały na wykonaniu ogrodzenia terenu biura tj. wykopano otwory pod słupki ogrodzeniowe oraz zabetonowanie ich , zamontowano bramkę wejściową i bramę wjazdową, następnie teren ogrodzono siatką drucianą o wys. 1,5 m.
W pracach tych udział wzięli: Andrzej Tarapata, Grzegorz Czerwiński, Zbigniew Graczyk, Marian Błaszczyk, Tomasz Zdrojewski, Dariusz Fiedorowicz, Franciszek Sosnowski, Dariusz Pacyna i Stanisław Kania przepracowując po 20 godzin, Karol Bazner i Roman Wysocki po 4 godziny, a Tadeusz Mróz 2 godziny. Następnie wyznaczono teren pod chodnik do biura którego dokonali Józef Gawryś, Józef Leszczyński i Zenon Szkaradziński . Zenon Szkaradziński wspólnie z Leszkiem Wróblem osadzili obrzeża chodnikowe. Chodnik do biura Zarządu z odzyskanych płytek chodnikowych ułożyli: Andrzej Tarapata, Marian Błaszczyk, Roman Wysocki i Stanisław Kania przepracowując po 16 godzin. Płytki chodnikowe pozyskaliśmy dzięki uprzejmości Pana Henryka Mrozińskiego długoletniego Burmistrza naszego miasta. Pod budowę wiaty wykopano 17 otworów 50x50 cm i gł.1metra. Firma Pana Lecha Frąca bezpłatnie zabetonowała podpory pod konstrukcję wiaty. Dzięki sponsorowi zaoszczędziliśmy 5 tys. zł.
Prace wykonane przez naszych działkowców na terenie biura pozwoliły nam zaoszczędzić kwotę 25 tysięcy złotych, które musielibyśmy wydać zlecając je firmie budowlanej.
W 2013 roku podpisano umowę na wykonanie wiaty drewnianej o dł. 14 metrów z Panem Leszkiem Kuncewiczem właścicielem zakładu stolarskiego , koszt tych prac wyniósł 13 tys. zł., z czego 5 tys. zł. to dotacja z Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu, zgodnie z uchwałą 06/2013 z dnia 22 marca 2013 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków naszego ogrodu. Dokumentację budowy wiaty wykonał społecznie Pan Jacek Markowski.
W 2014 roku rozbudowano istniejącą już wiatę o kolejne 7 metrów, koszt wyniósł 5,5 tys. zł. Prace te wykonał również Pan Leszek Kuncewicz, udzielając na całość obiektu trzy letniej gwarancji.
W dniu 31 sierpnia 2013 roku Prezes St. Kania uczestniczył w Centralnych obchodach Dnia Działkowca w Warszawie. Władze Krajowej Rady PZD doceniły prace na rzecz rozwoju naszego ogrodu, pozyskiwanie nowych działek, poprawę infrastruktury ogrodowej przyznając nam najwyższe odznaczenie „Za zasługi dla PZD”, które miałem zaszczyt osobiście odebrać w czasie tych uroczystości.
Na dzień dzisiejszy mamy bardzo ładne miejsce , gdzie mogą spotykać się nasi działkowcy w czasie różnych uroczystości. Inwestycji tej zazdroszczą nam działkowcy z dwóch braniewskich ogrodów , twierdząc, że w naszym ogrodzie dba się o swoich działkowców i potrafi się tak planować różne inwestycje na terenie ogrodu, które służą dla działkowców i ich rodzin.
Zarząd ROD podpisał w 2014 roku umowę z Zakładem Energetycznym o przyłączenie energii elektrycznej na teren naszego ogrodu.
W 2015 roku podłączono energię elektryczną do biura Zarządu ROD . Prace elektryczne wykonała firma Pana Jana Kasperowicza , który udzielił nam dużego rabatu na wykonane prace oraz osprzęt. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 6.078 zł.
Również w tych pracach udział wzięli członkowie naszego ogrodu: Jan Duma, Czesław Hajdamowicz , Grzegorz Czerwiński ,Stanisław Kania , Roman Wysocki , Marian Błaszczyk , Janusz Czyplis, Franciszek Sosnowski, Krzysztof Tomczyk , Karol Bazner , Andrzej Tarapata i Zbigniew Graczyk. Dzięki społecznej pracy naszych działkowców zaoszczędziliśmy kwotę 1 tys. zł.
Zgodnie z planem pracy Zarządu ROD na kadencję 2015 – 2019 uchwalonym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w marcu 2015 roku postanowiono zagospodarować dalsze nieużytki na terenie ogrodu z przeznaczeniem na działki dla naszych mieszkańców. Po opracowaniu dokumentacji przez Prezesa Zarządu ROD w celu usunięcia drzew oraz krzewów z terenu nieużytków i uprawomocnieniu się decyzji wydanej przez Panią Burmistrz naszego miasta jeszcze w 2015 roku przystąpiono do prac przygotowując teren pod nowe działki. Prace te dokończono w miesiącu marcu 2016 roku. Część prac wykonano w czynie społecznym . Pozostałe prace wykonała firma melioracyjna za pomocą ciężkiego sprzętu. W ten sposób pozyskano 9 nowych działek o całkowitej powierzchni 40 arów, które już w miesiącu marcu i kwietniu tego roku przydzielono naszym mieszkańcom. Resztę prac tj. zagospodarowanie , wykonanie ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego wykonają nowi działkowcy na swój koszt.
W pracach społecznych przy przygotowaniu terenu pod nowe działki udział wzięli następujący działkowcy: Cz. Hajdamowicz , J. Duma , St. Kania, G. Czerwiński, F. Sosnowski przepracowując po 35 godz. A. Tarapata – 8 godz.
Koszt wykonanych prac społecznych na przełomie lat 2011 -2015 wyniósł ponad 50 tys. zł. Pozwólcie Państwo , że przedstawię nazwiska wszystkich działkowców biorących udział w czynach społecznych na terenie naszego ogrodu i ilość przepracowanych godzin:
Cz. Hajdamowicz – 196 , J. Duma – 106 , G. Czerwiński – 92 , R. Wysocki – 50 , F. Sosnowski – 185 , B. Kania – 115 , J. Dąbrowska – 40 , A. Tarapata – 190 , J. Czyplis – 15 , K. Bazner – 16 , M. Błaszczyk – 59 , Zb. Graczyk – 31 , K. Tomczyk – 20, A Tatar – 3 , L . Ossowska – 10 , B. Gudian – 10, T. Zdrojewski – 25 , D. Fiedorowicz – 20 , D. Pacyna – 25 , Z. Szkaradziński – 15 , J. Gawryś – 6 , A. Rosiecki – 50 , D. Trzciński – 55 , Roman Dryka – 15, Z. Tytek – 5 , W. i L. Ingielewicz po 5 , J. Leszczyński – 5 , St. Kania – 960.
Wiele z tych osób otrzyma za chwilę różnego rodzaju odznaczenia , wyróżnienia nagrody rzeczowe na które w pełni zasługują.W 2016 roku przypada 35 rocznica powstania Polskiego Związku Działkowców . W sensie formalnym PZD został powołany ustawą o pracowniczych ogrodach działkowych z 6 maja 1981 roku , ale 28 czerwca 1981 roku obradujący wówczas IX Krajowy Zjazd Delegatów Pracowniczych Ogrodów Działkowych wykonał postanowienia tej ustawy i uchwalił Statut PZD oraz wybrał Krajowe organy PZD – Krajową Rade, Krajową Komisję Rewizyjną i Krajową Komisję Rozjemczą. Te decyzje umożliwiły rozpoczęcie działalności przez PZD.
Od początku działalności Związek musiał sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu na działki, jakie było w latach osiemdziesiątych. Powszechne braki wszystkiego co potrzebne do życia rodzinie , inflacja, ubożenie społeczeństwa spowodowało niespotykane dotychczas zainteresowanie działką wśród polskich rodzin.
Lata osiemdziesiąte to największy w historii ogrodnictwa w Polsce rozwój ogrodów działkowych. 31 grudnia 1980 roku w Polsce funkcjonowało 3464 pracownicze ogrody działkowe, w których było 614268 działek, które zajmowały powierzchnię 29,102 hektarów. Pod koniec 1990 roku w Polsce było 5225 pracowniczych ogrodów działkowych , które zajmowały powierzchnię 43785 hektarów, w których działki użytkowało 970436 rodzin.
Rok 1990 to koniec dynamicznego , ilościowego rozwoju ogrodów, a początek trwającej walki o ich zachowanie, o zachowanie praw działkowców, o istnienie niezależnej i samodzielnej organizacji PZD.
Kolejne lata, kolejne inicjatywy stawiają nasz ruch w coraz trudniejszej sytuacji. Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Statut PZD gwarantują naszym działkowcom wszelkie prawa i możliwość zasłużonego wypoczynku. Mijające 35 lat to dorobek dziesiątków, a może i setek tysięcy społecznych działaczy naszego związku, którym należą się słowa uznania i podziękowania. Należy także oddać hołd tym, których już nie ma wśród nas oraz nisko ukłonić się wszystkim działaczom zrzeszonym w PZD za ich wolę walki o wspólny cel- o istnienie i rozwój samodzielnego ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.
Po wystąpieniu Prezesa Zarządu ROD wręczono zasłużonym działkowcom odznaczenia resortowe, które otrzymali:

Złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec”
1. Józefa Miernicka - dz. nr 51
2. Józefa Płatkowska - dz. nr 156
3. Eugeniusz Szyszło - dz. nr 217
4. Ryszard Bryl - dz. nr 267
5. Czesław Szylin - dz. nr 290
6. Grzegorz Czerwiński – dz. nr 322

Srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec”


1. Dariusz Trzciński - dz. nr 37
2. Łukasz Kania - dz. nr 136
3. Daniel Woronowicz - dz. nr 266

Brązową odznakę „Zasłużony Działkowiec”


1. Łucja Dremo - dz. nr 54
2. Wiesław Ingielewicz - dz. nr 115 A
3. Krzysztof Tomczyk - dz. nr 207
4. Zbigniew Malinowski - dz. nr 214
5. Barbara Gudian – Hajdamowicz – dz. nr 226
6. Małgorzata Zembek - dz. nr 230
7. Krystyna Wójcińska - dz. nr 239
8. Bogdan Frączyk - dz. nr 241
9. Andrzej Wójciga - dz. nr 254
10. Marian Błaszczyk - dz. nr 283
11. Zenon Szkaradziński - dz. nr 285
12.Józef Leszczyński - dz. nr 292
13.Władysław Szczepanowicz - dz. nr 317
14. Zbigniew Graczyk - dz. nr 323
15. Zbigniew Jasewicz - dz. nr 329
16.Jan Staniukiewicz - dz. nr 343
17.Justyna Szewczyk - dz. nr 346
18. Mirosław Michanowicz - dz. nr 349
19. Teresa Tarasiewicz - dz. nr 374

Następnie Zarząd ROD wyróżnił nagrodami książkowymi i dyplomami następujących działkowców za wzorowa uprawę swoich działek:

Nagrody książkowe:

1. Antonina Szyrwińska - dz. nr 20
2. Irena i Andrzej Żyszkowscy – dz. nr 27
3. Leonard Laskowski - dz. nr 29
4. Władysław Kołakowski - dz. nr 32
5. Bronisław Brylowski - dz. nr 34
6. Bożena Trzcińska – Obolewicz – dz. nr 37
7. Bożena Garbowska - dz. nr 78
8. Sylwester Nadziejko - dz. nr 80
9. Regina Myślińska - dz. nr 101
10. Marta i Mariusz Sobierscy – dz. nr 111
11. Cezary Nietupski - dz. nr 144
12. Danuta i Mirosław Głowaccy - dz. nr 280
13. Renata i Zbigniew Tomaszewscy – dz. nr 325
14. Janina Czyplis - dz. nr 338
Dyplomy:

1. Regina i Eugeniusz Jastrzębscy – dz. nr 22
2. Helena i Włodzimierz Kępczyńscy – dz. nr 26
3. Agata Fiedorowicz - dz. nr 36
4. Józef Błądek - dz. nr 45
5. Teresa Wikiera - dz. nr 110
6. Lucjan Ingielewicz - dz. nr 117
7. Maria Wałecka - dz. nr 129
8. Halina Pińska - dz. nr 154
9. Marcin Pietrzak - dz. nr 167A
10. Romuald Guzewicz - dz. nr 291
11. Julia Fijałkowska- Orzechowska – dz. nr 348
12. Stanisław Demkowicz - dz. nr 375
13. Wioleta i Marcin Kowal - dz. nr 376

Oceny przyniesionych plonów na wystawę przez działkowców dokonała Komisja składająca się z naszych gości : Pani Burmistrz naszego miasta Monika Trzcińska , Starosta naszego Powiatu Leszek Dziąg , Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Władysław Szczepanowicz i Pani Justyna Samokar – Agencja PKO BP w Braniewie, która ustaliła następującą kolejność:
I – miejsce – Teresa Tarasiewicz
II – miejsce – Grzegorz Czerwiński
III – miejsce – Regina Myślińska
IV – miejsce – Teresa Graczyk
V – miejsce – Mieczysław Bugalski
VI – miejsce – Manfred Preuschoff
wymienieni wyżej działkowcy za przyniesione plony ze swoich działek otrzymali w nagrodę sprzęt ogrodniczy ufundowany przez Zarząd ROD.
Następnie Prezes Zarządu ROD Stanisław Kania przeprowadził konkurs o tematyce uprawy roślin i warzyw oraz znajomości Regulaminu ROD , który również przygotował pytania na konkurs. Nagrodami w konkursie również był sprzęt ogrodniczy. Do konkursu zgłosiły się trzy osoby , które musiały odpowiedzieć na trzy wybrane przez siebie pytania. Oceny odpowiedzi uczestników konkursu dokonała powołana Komisja , która po podsumowaniu punktów ustaliła następującą kolejność:
I – miejsce – Mirosław Michanowicz
II – miejsce – Mieczysław Bugalski
III – miejsce – Andrzej Ryc

Pani Burmistrz Monika Trzcińska , Pani Justyna Samokar oraz Pan Starosta Leszek Dziąg przekazali nagrody rzeczowe dla naszych działkowców za prace społeczne na rzecz naszego ogrodu.
Nagrody rzeczowe od Pani Burmistrz otrzymali:
1 Lidia Ossowska
2 Regina Myślińska
4 Łukasz Kania
5 Barbara Gudian – Hajdamowicz
6 Roman Wysocki
7 Andrzej Krychta
8 Julita Dąbrowska
9 Lucjan Ingielewicz
10 Stanisław Kania

Nagrody rzeczowe od Pani Justyny Samokar otrzymali:
1 Czesław Hajdamowicz
2 Jan Duma
3 Janusz Czyplis
4 Grzegorz Czerwiński
5 Franciszek Sosnowski
6 Barbara Kania
7 Roman Dryka
8 Dariusz Trzciński
9 Krzysztof Tomczyk
10 Tomasz Zdrojewski

Nagrody rzeczowe od Pana Starosty otrzymali:
1 Andrzej Rosiecki
2 Bożena Garbowska
3 Marta Sobierska
4 Wiesław Ingielewicz
5 Dariusz Pacyna
6 Marian Błaszczyk
7 Dariusz Fiedorowicz
8 Sabina Wojnowska
9 Józef Rychliński

Pani Burmistrz Monika Trzcińska ufundowała nagrody rzeczowe za „Konkurs na najładniejszą działkę” . Oceny wyglądu działek na terenie naszego ogrodu dokonała Komisja powołana przez Panią Burmistrz z pośród pracowników Urzędu Miasta. Według ich oceny kolejność przedstawia się następująco:
I – miejsce – Janina i Janusz Czyplis
II – miejsce – Dorota Dąbrowska
III – miejsce – Stanisław Demkowicz
Wyróżnienia otrzymali:
Janina i Andrzej Kowalczyk
Agnieszka i Mirosław Michanowicz
Bożena i Dariusz Trzcińscy
Agata Fiedorowicz
W czasie uroczystej akademii przeprowadzono loterię i każdy działkowiec wylosował sobie fanty, które przekazali nam nasi sponsorzy.
Miłym zaskoczeniem dla Prezesa Stanisława Kani był tort z okazji Jubileuszu z jego podobizną, który ufundowali działkowcy .
Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu wyróżnił nagrodami rzeczowymi ( książki „Vademecum działkowca” ) n/w członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ich społeczną pracę na rzecz ogrodu i Związku:
1 Stanisław Kania
2 Grzegorz Czerwiński
3 Janusz Czyplis
4 Jan Duma
5 Czesław Hajdamowicz
6 Franciszek Sosnowski
Pani Burmistrz Monika Trzcińska wręczyła okazały Puchar dla działkowców z okazji naszego święta przekazując jednocześnie życzenia dla wszystkich działkowców życząc im jak najlepszych zbiorów i satysfakcji ze swoich ogrodniczych pasji.
Również nasz ogród otrzymał Dyplom i Puchar od Krajowej Rady PZD w Warszawie z życzeniami od Prezesa KR oraz pamiątkę od Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu.
Zaproszonym gościom Prezes ROD wręczył okolicznościowe Statuetki i medale z okazji Jubileuszu naszego ogrodu.
Po zakończeniu uroczystej akademii zaproszonych gości oraz działkowców poczęstowano przepyszną grochówką ugotowaną przez żonę Prezesa Barbarę Kania, kiełbaskami z grilla, domowym ciastem oraz napojami chłodzącymi i słodyczami.
Następnie działkowcy bawili się przy muzyce do godz. 1.00 w nocy następnego dnia.
W uroczystościach oprócz zaproszonych gości udział wzięło 137 działkowców.
Uroczystą akademię prowadził Prezes Zarządu ROD Stanisław Kania.

Sponsorami naszych uroczystości byli:
Urząd Miasta Braniewa , Starostwo Powiatowe, Pani Justyna Samokar – Agencja PKO BP w Braniewie, firma PIMPEX TEAM Braniewo, Market „Kasperek” Pani Teresa Kasperek, Jan Duma, Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna.

Składam wszystkim sponsorom podziękowania za pomoc przy przygotowaniu naszych uroczystości , za przekazane nagrody dla działkowców i „ fanty” na naszą loterię - Prezes Zarządu ROD im. „Katarzynki” w Braniewie Stanisław Kania.Wróć do spisu treści