Historia ogrodów - ROD KATARZYNKI

Przejdź do treści


Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Braniewie z dnia 30 maja 1956 roku został uregulowany status prawny naszego ogrodu i tą datę uznaliśmy jako dzień powstania ogrodu. Przed tą datą na przekazanym terenie działała już organizacja pod nazwą Pracownicze Ogrody Działkowe, czego dowodem jest zachowana legitymacja wydana przez ówczesne władze ogrodu z miesiąca grudnia 1949 roku. Pragnę nadmienić również , że działki istniały już w latach przedwojennych . Obecny układ alejek praktycznie nie uległ zasadniczym zmianom jak w ówczesnym czasie.
Również w tym czasie istniały ogrody w rejonie ulic Przemysłowej i Wiejskiej. Dla całości tych terenów istniał jeden Zarząd. Niestety do dnia dzisiejszego nie dysponujemy konkretnymi danymi dotyczącymi nazwy ogrodu. Nazwa ogrodu kojarzona jest z klasztorem sióstr „Katarzynek”. Jedna z nieżyjących już osób twierdziła , że nazwy ogrodów pochodzą od imion pierwszych ich organizatorów i tak naszego ogrodu od Katarzyny na Katarzynki zaś przy ulicy Przemysłowej i Wiejskiej od imienia Marian „Marianówka”.
Zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z 9 marca 1949 roku o pracowniczych ogrodach działkowych były one podporządkowane związkom zawodowym. Na szczeblu centralnym istniała Krajowa Rada Pracowniczych Ogrodów Działkowych , w województwach Zarządy Wojewódzkie i jako jednostki podstawowe ogrody miejskie lub przyzakładowe. Nasz ogród posiadał status ogrodu miejskiego.
W latach 40-tych i 50-tych nie obserwowano większego zainteresowania działkami i dlatego też w tamtym czasie jedna osoba użytkowała po kilka ogródków.
W latach 60-tych wraz z rozbudową naszego miasta i związanego z tym napływu większej ilości ludzi rozpoczęto dzielenie ogródków tzw. ponadnormatywnych tj. powyżej 5 arów, zrobiono to jednak bez opracowania planu zagospodarowania co spowodowało duży nieład w zagospodarowaniu ogrodu. Jednak dużą zasługą ówczesnych władz było wykonanie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu przy ulicy Łąkowej , a następnie przy ulicy Skośnej. Siatkę ogrodzeniową i słupki zostały zakupione ze środków miasta, koszty robocizny pokryli sami działkowcy ze środków pochodzących z wpłat na rzecz ogrodu.
W związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz rozbudową zakładów pracy zaszła konieczność likwidacji tzw. ogródków przydomowych.
W tym celu zaczęto starania o pozyskanie innych terenów pod ogrody działkowe. Zgodnie z wówczas obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego taka możliwość istniała w rejonie ulic Przemysłowej i Wiejskiej, stąd rozwój ogrodu „Marianówka”. W związku z rozwojem tego ogrodu jeszcze wspólne Walne Zebranie przeprowadzone dnia 13 marca 1976 roku dokonało podziału na dwie samodzielne jednostki. W naszym ogrodzie wówczas istniało 288 działek, a na nowo powstałym ogrodzie „Marianówka” 265 działek.
W związku z odbudową elektrowni wodnej na przełomie lat 70-tych i 80-tych nastąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu ogrodu. W owym czasie decyzją władz administracyjnych województwa elbląskiego , do którego zostaliśmy przyłączeni w 1975 roku zezwolono na piętrzenie rzeki Pasłęki do poziomu 3,56m npm. Taki wysoki stan wody w rzece powodował podtopienie działek niszcząc nasadzenia oraz drzewostan na działkach. W styczniu 1982 roku wezbrane wody rzeki Pasłęki zalały wszystkie działki na naszym ogrodzie do wysokości 1,5 m . Podobna powódź nawiedziła nasze działki również w 2002 i 2011 roku. Wielokrotne działania zmierzające do obniżenia poziomu rzeki Pasłęki zakończyły się dopiero w 1993 roku, kiedy to Decyzją Wojewody Elbląskiego piętrzenie wód rzeki Pasłęki w okresie od 1 kwietnia do 30 października obniżono do poziomu 3,10m npm . W 1981 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych na mocy, której powstał Polski Związek Działkowców. W okresie istnienia ogrodu z różnych powodów nastąpiły zmiany w przebiegu granic i powierzchni i tak poprzez likwidację:
- w latach 70-tych w związku z rozbudową stadionu klubu „Zatoka” .
- w 1987 roku w związku z planowaną budową szkoły w rejonie ulicy Łąkowej.
W tym czasie nastąpiło również pozyskanie nowych terenów. Obecnie obszar naszego ogrodu wynosi ponad 15 hektarów , a powierzchni użytkowej ponad 12 hektarów , na którym to znajduje się aktualnie 363 działki , zaś w urządzaniu znajdują się następne 2 działki. Teren posiada uregulowany stan prawny tj. znajdują się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców i prawo to jest ujawnione w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie. 

Wróć do spisu treści